STD Comp

Kategorije

 

Poštovani kupci,


Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja STD Comp internet sajta pre upotrebe i kupovine. Korišnjenjem našeg sajta saglasniste da ste pročitali i potpuno razumeli i prihvatili sve uslove korišćenja.

 

 

SKLAPANJE RAČUNARA

Svi računari se isključivo sklapaju po porudžbini. Ukoliko kupac želi sklapanje računara, potrebno naglasiti u napomeni pri poručivanju ili putem telefona.

 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI STD Comp, Vojvode Putnika 51, 15353 Majur(Šabac)

STD Comp je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o svojim klijentima. Klijenti koji naručuju proizvode putem našeg webshopa  prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti, pri čemu STD Comp sakuplja minimalnu količinu informacija, koja služi svrsi pružanja kvalitetne usluge. 

U cilju obrade zahteva i isporuke proizvoda klijentima, STD Comp d.o.o. u svojstvu rukovaoca podataka o ličnosti, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ima obavezu i poslovnu potrebu da u svojoj bazi podataka poseduje i obrađuje određene podatke koji se odnose na klijenta, a koji se u skladu sa Zakonom, smatraju podacima o ličnosti. Podaci o klijentima su pohranjeni i čuvaju se u elektronskim bazama podataka STD Comp-a i koriste se isključivo zbog prirode posla. 

 

„U ime internet prodavnice STD Comp obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost

svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima

i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim

običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući

mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za

marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su

samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u internet

 prodavnici  stdcomp.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela  zaštite

privatnosti.“ 

 

STD Comp  obrađuje i prikuplja sledeće podatke klijenata: 

Ime i prezime 
Adresu 
Broj telefona 
i e-mail adresu


STD Comp će Vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa vama. STD Comp neće predati ili prodati podatke koje poseduje trećim licima, niti na tržištu. Zaposleni u kompaniji STD Comp su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka. Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije. Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom. 


U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, klijent ima sledeća prava:

 - Pravo na uvid 

Klijent ima pravo da od STD Comp-a traži potvrdu da li se uopšte obrađuju njegovi podaci, ako je odgovor pozitivan ima pravo da dobije pristup tim podacima. Komponenta ovog prava je i pravo na kopiju. STD Comp je dužan da klijentu na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje.       

 - Pravo na ispravku

Klijent ima pravo da zahteva da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. Ispravka podataka o ličnosti se vrši tako što klijent pošalje e-mail poruke na e-mail adresu:  stdcomp015@gmail.com. 

- Pravo na brisanje

Klijent ima pravo da  zahteva brisanje njegovih podataka o ličnosti ukoliko isti nisu više neophodni za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Potrebno je da podnese zahtev za brisanje na e-mail adresu:  stdcomp015@gmail.com  

- Pravo na ograničenje obrade

Klijent ima pravo da zahteva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ukoliko je ispunjen jedan od sledećih uslova: 

lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.
 

- Pravo na prenosivost podataka  

Klijent na koga se podaci o ličnosti odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom i elektronski čitljivom obliku. 

 

- Pravo na prigovor i pravo na pritužbu

Povereniku Klijent ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. U slučaju ulaganja prigovora rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ukoliko je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose.

Klijent prigovor može podneti putem  stdcomp015@gmail.com  

Klijenti imaju pravo da podnesu žalbu u slučaju da po njihovom mišljenju, STD Comp krši Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

STD Comp je dužan da licu na koje se podaci odnose pruži informacije na osnovu zahteva bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Ako je lice na koje se podaci odnose podnelo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće, osim ako je to lice zahtevalo da se informacija pruži na drugi način.

Ako STD Comp ne postupi po zahtevu lica na koje se podaci odnose dužan je da o razlozima za nepostupanje obavesti to lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe, odnosno tužbe sudu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. 
STD Comp maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su svi podaci na ovom sajtu u potpunosti ispravni. 
Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave i objave na ovom sajtu. 
Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. 

 

2.1.3. Izjava o konverziji

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit
card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro
into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank.
When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency
according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion
there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.
'Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za
informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti
kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u
trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost
neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.'

 

2.1.4. Kontakt podaci – korisnički servis

STD Comp

Vojvode Putnika 51, 15353 Majur

069/853-90-69

stdcomp015@gmail.com

 

 

2.1.6 Reklamacija i postupak rešavanja reklamacije

1) Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je da pri predaji robe prodavcu na servis,uz neispravan artikal priloži dokumentaciju koja dolazi uz proizvod,po mogućstvu neoštećenu ambalažu,original ili kopiju garantnog lista i  fiskalnog računa,kojim se potvrđuje kupovina robe od prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica ili ovlašćenog servisera. Potrošač reklamaciju može prijaviti pisanim putem na e-mail adresu stdcomp015@gmail.com ili lično na adresu.  

2) Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju, ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

3) U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:

- dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)

- dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

4) Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije. Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Kao prodavac dužni smo da potrošaču bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Gubitak prava potrošača

Nastaje ukoliko se utvrdi:

-Zloupotreba ili pogrešna primena,uključujući ali ne ograničavajući se na korišćenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputstvima o održavanju i korišćenju od strane proizvođača

-Da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija

-Ukoliko se utvrdi da se Potrošač nije pridržavao obaveza iz poglavlja Obaveze Potrošača

-Ukoliko je utvrđeno fizičko ili mehaničko oštećenje od strane Potrošača

 

2.1.8. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne
mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno
najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad
Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog
trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

 

2.1.9. Povraćaj sredstava za transkacije preko platnih kartica

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava
kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na
razlog vraćanja, STD Comp je u obavezi da povraćaj vrši isključivo
preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev
prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

 

2.1.10 Izjava o PDV-u

Trgovac je u sistemu PDV-a. PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.


NAČIN PLAĆANJA 

1. Gotivnsko plaćanje - Plaćanje u gotovini prilikom preuzimanja robe preko brze pošte AKS ili u našem prodajnom objektu 15353 Majur, Vojvode Putnika 51      
2. Virmansko plaćanje - Plaćanje preko računa firme (roba se salje tek po evidentiranoj uplati, rok isporuke 1 do 3 dana)       

                 


NAČIN i ROK DOSTAVE

Robu šaljemo brzom poštom AKS na celoj teritorije Republike Srbije. Rok isporuke 1 do 3 radna dana.

Uz svaki prozvod kupac dobija fiskalni račun i garanciju.

 

 

POVRAĆAJ NOVCA

Ukoliko se desi da ste poručili određeni proizvod online, i da ste se predomislili, a ne radi se o kvaru, možete ga zameniti pod sledećim uslovima:

    Da nije prošlo više od 14 dana od dana kupovine
    Da ga vratite nekorišćenog(neotpakovanog) u originalnom fabrickom pakovanju.

Potrebno je da platite poštarinu za ponovno slanje. Od nas ćete dobiti mogućnost da umesto tog proizvoda dobijete neki drugi ili ćemo Vam u zavisnosti od vaših zahteva, vratiti novac.
STD će po prijemu vraćene robe, nakon što utvrdimo da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, izvršiti povraćaj novca. Povraćaj će biti izvršen istim sredstvima koje je kupac koristio u  transakciji i u tom slučaju, ukoliko je plaćanje izvršeno preko žiro računa ili pouzećem, potrebno je da kupac dostavi broj svog tekućeg računa i novac vraćamo na njegov račun. Obrazac o odustajanju i obaveštenje mozete skinuti dole u linku.

 

Obrazac o odustajanju i obaveštenje